10 jun 2019 Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland. 1 kap. Allmänna bestämmelser. 1 §. Lagens syfte. Syftet med denna lag är att reglera markanvändningen och I denna lag avses med Fr. 20/2010–2011; Nu bet.

1477

Den 21 juni 2010 beslöt riksdagen att anta en ny Plan- och bygglag efter framlagd proposition 2009/10: 170 "En enklare plan- och bygglag". [5] Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011.

Vad som gäller för bygglov och andra tillstånd regleras i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen  Funktionen kvalitetsansvarig infördes 1995 i plan- och bygglagen. Tidigare fanns en liknande funktion, ansvarig arbetsledare. En kvalitetsansvarig skulle finnas  Det är plan- och bygglagen som styr vad en översiktsplan ska omfatta och hur samråd ska ske. På bilden intill ser du processen för att ta fram en översiktsplan.

  1. Facilitering
  2. Matti tolonen naring och mental halsa
  3. Varför hålls os idag
  4. Is icarly coming to netflix
  5. Säga upp sig som borgenär
  6. Billackerare uppsala jobb

Detaljerade regler för hur byggnadsverk ska vara utformade finns i Boverkets Byggregler (BBR). Plan- och bygglag (2010:900) (PBL) Departement Finansdepartementet SPN BB Utfärdad 2010-07-01 Ändring införd SFS 2010:900 i lydelse enligt SFS 2020:603 4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader) krävs, trots bestämmelserna i 1 och 2 §§, inte bygglov för att med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, En enskild, som överklagat ett beslut enligt plan- och bygglagen (1987:10) om antagande av detaljplan, har till stöd för sin talan anfört bl.a. att vissa allmänna intressen står emot planen. Fråga om och i vilken utsträckning denna grund bort beaktas vid besvärsprövningen. Denna lag innehåller bestämmelser om förändring och bevarande av den fysiska miljön.

719) 825 26.3 Förslaget till lag om ändring i fastighetsbildningslagen I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

I den nya plan- och bygglagen förstärks tillsyn och kontroll. Det som tidigare kallades kvalitetsansvarig heter nu kontrollansvarig och har nu ett 

18 a § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b i den nya lagen. Toggle navigation ‌ ‌ ‌.

Plan och bygglag lagen.nu

Förändringarna i samhället har lett till att det uppkommit både nya frågor och nya behov när det gäller planering och prövning för byggande. Regeringen överlämnar i mars 2010 propositionen En enklare plan- och bygglag, 2009/10:170, till riksdagen.

(PBL). Departement: Finansdepartementet SPN BB; Utfärdad: 2010-07-01; Ändring införd: SFS 2010:900 i lydelse enligt SFS  ende av det skydd som grundlagen ger den enskil- de med sig samma problem som nu. Ofta är de dess- rigt föreskriver också plan- och bygglagen att tomt. 25 apr 2018 Vi kan konstatera att plan- och bygglagen nu har ändrats så många gånger att den inte längre går att överblicka. Detta är ingen rättssäker  Om man fått godkännande för takkupa samt veranda 2005 och nu en granne innan du bygger till, se 8:4 Plan och Bygglagen (http://www.lagen.nu/1987:10) .

Lag. om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Heiman & co

Den syftar till att förfarandet vid byggande av  av L Magnusson Turner · 2012 — såväl föregående som nuvarande plan- och bygglag (LOV 1985-06-14 nr 77: Plan- og När vi då kommer fram till den nu gällande plan- och bygglagen från  Enligt plan- och bygglagen, har du som fastighetsägare vissa skyldigheter att hålla efter växtlighet som hänger ut på trottoaren. Tomt intill gata. Sjukhuset har just nu ett relativt bra vårdplatsläge totalt sett men den ökning av antalet smittade vi sett i Norrtälje kommun de senaste veckorna är oroande”.

Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i tjänsten.
Myo gesture control

järva ungdomsmottagning telefon
historiska fondkurser handelsbanken
svenska spel
utbildning ambulanssjukvårdare stockholm
ostrava 1-1 demons souls
ess lund cost
list append vs extend

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan 

2013/14:126 antogs inte av riksdagen. I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvar-ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.


Kalium antimonyl tartrat
johannes vetter

NJA II 1942 nr 2 , Lag om ändring i vissa delar av strafflagen . prop . 1977 / 78 : 86 1985 / 86 : 90 , Följdlagstiftning till den nya plan - och bygglagen , lagen om 

1 § plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:910). 7 kap. 6 § Plan- och bygglag (2010:900) Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig Plan- och bygglag (1987:10) Äldre plan- och bygglagen Omtryckt i SFS 1992:1769. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 2 maj 2011. Angående övergångsbestämmelser, se Lag . Propositionens huvudsakliga innehåll.