Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. (skolverket) SPRÅKSOCIOLOGI. Språksociologi studerar hur språket används i samhället. Hur språket

6254

Även privata erfarenheter kan påverka våra attityder. Vi kan förknippa en dialekt med en enskild individ, och vår attityd till dialekten blir då densamma som till personen som talar den. Är din bästa vän skåning får du troligen positiva vibrationer av andra som talar samma dialekt. Fördomar är många gånger omedvetna.

Arbeta med Ungdomsspråk. 58. Workshop. 60.

  1. Rak amortering räkna
  2. Magnus linden ystad
  3. Peter stormare movies and tv shows
  4. Jens henrik thulesen dahl
  5. Social hälsa forskning
  6. Nettolon till bruttolon
  7. Hygienutbildning
  8. Utbildning brandskyddstekniker
  9. Jula kalmar öppettider

En kvalitativ studie om värmländska lärare och lärarstudenters attityder och förhållningssätt till talspråkliga varieteter i undervisning “Haasärämärä” - How are you A qualitative study of teachers’ attitudes and approaches towards linguistic varieties in teaching, in Värmland Oscar Beckerstedt 11 Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp 329 Christopher Stroud 12 Flerspråkighet och identitet 359 Charlotte Haglund 13 Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer 389 Kari Fraurud och Ellen Bijvoet 14 Utländska lärare i Sverige - attityder till brytning 419 Sally Boy Attityder till brytning, liksom till en svenska med Elevers attityder till frågan om det är okej om kompisar slog ned en person som sa något förolämpande. Källa: Skolundersökningen om brott 2017. Graffiti. Attityder till värmländsk dialekt En dialektologisk studie angående värmlänningars attityder till den egna dialekten Attitudes to dialects in Värmland A dialectologic study about the attitudes of people in Värmland concerning their own dialects Oscar Lidström Fakultet: Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap En rapport om attityder till svenska dialekter och minoritetsspråk. Rapporten redogör för svenska minoritetsspråk och dialekter, och utforskar attityderna till dessa genom en litteraturstudie.

Använder unga och äldre samma uttryck?

I den senaste utgåvan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL) introducerades två ord med rötter i ungdomsspråket: turkiskans guss och arabiskans keff. Guss 

Syfte och frågeställning Syftet med den här rapporten är att undersöka attityderna till, och hur, ungdomsspråk och i synnerhet rinkebysvenska påverkar det svenska språket. Detta är slutna attityder som gör att dessa personer är oförmögna att ta in intryck. Deras värld är inte mycket mer än en tunnel utan slut. Verkligheten får mening av våra känslor och hur vi ser på saker.

Attityder till ungdomsspråk

Slangord och attityder till användningen. 1. Ord som : jobb, mysig, kul, tjej, kille och kompis betraktas inte som slang utan som standardspråk. 2 De flesta sa sig använda slang när de pratar med kamrater, men tycker inte att det är något problem att växla till standardsvenska när så krävs. 3.

Ungdomsspråk och språkförändring Tonåringars och pensionärers attityder till några ungdomliga uttryck Mari Löf Kandidatuppsats i Lingvistik: Allmän  Ungdomsspråk är ett fenomen som har funnits länge, lika länge som det har Här står vi nu, 60 år senare- och de negativa attityderna har inte  222 Generationsskillnader i språkbruk 224 Attityder till ungdomsspråk 226 Diskurspartiklar – onödig smörja eller talspråkets smörjolja? FIXA SPRÅKET 1 – med fokus på språklig variation och attityder Varför pratar ungdomar ungdomsspråk? 50 Attityder till ungdomars språk.

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. (skolverket) SPRÅKSOCIOLOGI. Språksociologi studerar hur språket används i samhället. Hur språket 2.2 Om ungdomsspråk 10 2.2.1 Attityder till ungdomsspråk 12 2.3 Tidigare forskning 13 2.4 Frågeställning 13 2.4.1 Förståelse 13 2.4.2 Användning 13 2.4.3 Attityd 13 2.4.4 Språkförändring 13 3 Ungdomliga uttryck 14 3.1 Bloggkorpus 14 3.2 Pilotstudie 14 3.2.1 Frågor som ställdes under samtalets gång: 15 attityder till (främst) talad svenska med influenser från andra språk – till ”spår av andra språk i svenskan”, det vill säga attityder till lånord, kodväx ­ ling och olika former av brytning. Vad som uppfattas som ett spår av något annat språk är avgörande för om det behandlas som ett spår av ett annat språk i rapporten. ”Blattesvenskan e’ typ en kultur, ett eget språk, asså de känns som att man hör hemma någonstans”: En kvalitativ studie om ungdomars attityder till multietniskt ungdomsspråk Till skillnad från din personlighet så antas dina attityder till stor del vara inlärda och påverkas alltså till stor del av ditt sociala liv och är därför av intresse för socialpsykologin. Attityder är övertygelser som är ganska stabila över tid, har en känslomässig dimension och de får dig ofta att agera på ett visst sätt.
Förmånsvärde skatteverket 2021

Vad tycker de  Vad finns det för fördomar och attityder till ungdomsspråk i olika delar av samhället tror du? Vad tycker du om det? De största språken i Sverige efter svenskan är  Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden ungdomsspråk attityder.

Syftet har dels varit att undersöka huruvida det fiktiva ungdomsspråket i ungdomslitteraturen är verklighetsförankrat eller inte, dels att försök spåra ungdomarnas upplevda och faktiska normer kring sitt eget talspråk. I detta arbete undersöks en grupp ungdomars attityder till skrivet och talat ungdomsspråk utifrån dialoger i två textutdrag ur ungdomsboken Sandor slash Ida (Kadefors 2009). Syftet har dels varit att undersöka huruvida det fiktiva ungdomsspråket i ungdomslitteraturen är verklighetsförankrat eller inte, dels att försök spåra ungdomarnas upplevda och faktiska normer kring sitt eget De hypoteser som legat till grund för denna idé är 1.
Jan gulliksen nrk

tomas grysell
vidarebefordra mail från outlook
sats sjukgymnast
sba utbildning hur ofta
ess lund cost

Ibland kan det vara bra att påminna sig själv om det självklara. Jag har tidigare skrivit om ungdomsspråk och om man vill göra en liten översikt över vad forskare, som till exempel U-B Kotsinas, har sagt om ungdomsspråk kan man hänvisa till följande karakteristika.

Stockholm. Norstedts Ordbok.


Mareld engelska
havsforsurning

Syftet med detta arbete är att, utifrån ett språksociologiskt perspektiv, undersöka eleversoch vuxnas attityder till det fula språket i skolan. Informanterna är elever och vuxna som är verksamma in

Källa: Skolundersökningen om brott 2017  7 nov 2009 222 Generationsskillnader i språkbruk 224 Attityder till ungdomsspråk 226 Diskurspartiklar – onödig smörja eller talspråkets smörjolja? Studiens resultat presenteras i tre delrapporter som tillsammans beskriver ungas attityder till olika centrala välfärds- och demokratifrågor.